mi ProductAnalyzer

Tiết lộ các tính năng nổi bật nhất của sản phẩm thông qua phân loại các tính năng sản phẩm một cách có hệ thống, nhằm hiểu được định hướng content marketing của sản phẩm.

mi ProductAnalyser cung cấp cái nhìn chuyên sâu về sản phẩm của doanh nghiệp thông qua tính năng sản phẩm cũng như lượng đề cập nhiều/ít của sản phẩm trên thị trường.

CommSights-Sản phẩm-mi ProductAnalyzer-media analysis

Liên hệ để được hỗ trợ